انتخابات ۹۸تولیدحرامزاده دیگر

قانون اساسی افغانستان  به منظور تثبیت جایگاه ارزش های غرب ونظام آن ، طبق اعتراف  خلیل زاد نماینده خاص امریکا درامورافغانستان تدوین وگردآوری گردید که بعدا بخاطرمشروعیت آن مراجعه به آرا وافکارعمومی شد. وبه تاریخ ۲۲قوس الی ۱۴جدی ۱۳۸۲ لویه جرگه ی ازاقوام مختلف افغانستان شکل گرفت. باوجود مخالفت ها  قانون اساسی در (۱۶۲)ماده شامل ۱۲فصل به تصویب رسید؛ به اساس ماده اول این قانون نظام حاکم  جمهوری دانسته شده یعنی نظام که ازاساس اش بامخالفت قوانین واحکام الله سبحانه وتعالی درتقابل است. درین نظام هوای نفس وخواست های بشری مطرح است، یعنی زمان که توده های مردمی جهت راه حل مشکلات شان مطابق هوای نفس شان به پیش بروند، بایست خواست های شان با سلسله مراتب قانونی ازدروازه پارلمان عبورکند وبعدازتصویب به شکل یک قانون  به توشیح رئیس جمهور رسیده تا نافذودرنظام عدلی وقضایی مرعی الاجرا گردد.

مبتنی برجزء دوم ماده ۶۱قانون مزبور وظیفه رئیس جمهوردراول جوزای سال پنجم بعدازانتخابات پایان می یابد که درفصل سوم قانون اساسی اعمال وصلاحیت های آن درج است.

به اساس ماده متذکره، حاکم در نظام دیموکراسی اجیربوده وبرای مدت معین مکلف است مطابق خواست های مردم عمل کند. باوجود مخالفت این روند با اسلام عزیز هرچند گفته شده است که در این نظام خواست ها واراده مردم اصل واساس است. اما درادوار مختلف تاریخ دیده شده است که این قانون در حد یک شعاربوده هیچگاه جامه عمل نپوشیده است نه تنها حقوق اقلیت ها نادیده گرفته شده بلکه آنچه اکثریت چشم طمع داشته به آن نرسیده است. اساس این نظام برفریب وتقلب استواراست که هردورمعین مردم بخاطر تغییر چهره ی جدید دل خوش می کنند. تاریخ ۱۸ساله حکومت غرب درافغانستان با زور وزر اعمال نفوذکرده است؛ تنها چیزی تبعیت وپیروی میشود که امریکا فرمان دهد یعنی ازدوره حکومت انتقالی حامدکرزی تا حکومت اشرف غنی بیش تر ازبیش شاهد نهادینه ساختن ارزش های نظام فاسد غرب بوده ایم. باوجود باورمندی برخی ها که پای صندوق های رای میروند وفکرمیکنندتیم انتخاباتی شان برنده میدان سیاست است. دراخیردیده شده است که پله ی ترازو سمت فرد رقم خورده است که شاگرد ممتازامریکا باشدتامنافع او را تامین کند.

ازاینرو، دلخوش ساختن به نظام که چرخ دیموکراسی ونظام کفر را به گردش می آورد اشتباه محض است. آنانی که بااین اعتبارکاندید موردنظرشان ازعبا و قبای اسلامی برخورداراست ومیتواند درآینده ازطریق نظم دیموکراسی ارزش های غرب را به چالش بکشد ویا رفاه وآسایشی تقدیم جامعه کنند وبحران موجود را خاتمه بخشد یقینا دراشتباه بزرگ قرارگرفته است. اگرمنصفانه وباچشم بصیرت ازفساد تنها یک دوره جاری حکومت وحدت ملی حرف بزنیم جای پا برای دوام این حکومت های قلابی-کارتونی نمی ماند. چون روزوحال مردم ازبد بدترگشته فقردامنگیرمردم شده، هزاران تن از جوانان  تحصیل کرده سمت وصوب کشورهای غربی پاگذاشتند و عده ای ازمحرومیت درصفوف ارتش باشعارپاسداری درخط مقدم برادرکشی روزوشب می گذرانند. به اساس گذارش طلوع نیوز تنها در۴سال دور حکومت وحدت ملی ۴۵هزارسربازدرجبهات مختلف جنگ کشته شده است .حکومت مداران ازخون وپوست مردم بخاطرحفظ وبقای قدرت شان از عواید همچومالیات گمرکی، صرفیه برق، کارت های تیلفون وغیره استفاده سوء نموده  مردم مظلوم وبیچاره را به حالت فلاکت بار وفقرسردچارساخته ونان را ازسفره شان  گرفته است.

پیامبرصلی الله علیه وسلم چنین فرموده است:

یکون فی اخرالزمان امراء ظلمه ووزراءفسقه وقضاه خونه وفقهاءکذبه فمن ادرک ذالک الزمان منکم فلایکونن لهم جابیاَ ولاعریفا ولاشرطیا ]رواه الطبرانی[

ترجمه:دراخرزمان حکام ظالم ،وزراء فاسق ونابکار ،قضات خائن،فقها ودانشمندان کاذب می باشند پس کسی  چنین زمان را دریابد متصدی امور مالیاتی ،مامور وحافظ ونگهبان آنها نشوند.

طبق حدیث گهربارپیامبراسلام یقینا درشرایط فعلی حکام ظالم برسرنوشت امت اسلامی حاکمیت دارند آنها ازهیچ خیانت وجفای درحق امت دریغ نمی ورزند منابع موجود دربطن سرزمین های اسلامی را فقط دربرابرحفظ قدرت شان بدست غرب صلیبی قرارمیدهند. با این وجود، وزراء فاسق ناکاره درترکیب حکومت اجرای وظیفه میکنند که هرکدام درفسق وعیاشی تاگلو غرق اند. سکرترهای شان را زنان زیبا استخدام میکنند. هرگاه پست های خالی ادارات به رقابت گذاشته شود، ابتدا دوشیزه ها ترجیح داده شده وسپس افراد که به وزیرورئیس قرابت دارند بی رقیب خواهند بود. همچنان می بینیم که امروز قضات ازتطبیق احکام الله سبحانه وتعالی هیچ پروای ندارند درحالی که الله سبحانه وتعالی فرموده  کسی که احکام اش را تطبیق نمی کند درردیف ظالم فاسق و کافر حساب می شود. علاوه برین، یک عده مفتی های درباری هرروز بخاطرمشروعیت بخشیدن نظام حاکم وارزش های دیموکراسی آیات قران کریم واحادیث پیامبرصلی الله علیه وسلم را بازیچه دست قرارداده بالای حق سرپوش می گذارند که این همه فساد وتباهی تحت چترنظام دیموکراسی وجمهوریت به وضوح قابل مشاهده است.

فلهذا لازم است ازتکرارتجربه تلخ دیموکراسی مردم عبرت بگیرند. هرچندا زدیدگاه شرع جایزنیست حرام به تجربه گرفته شود وحرمت اش زیرشعاع زره بین ومایکروسکوپ قرارداده شود چون به حرام گفتن نظام غیرنظام الله کافیست به نصوص موجود اکتفا شود. ازاینرو، شکل دولت داری دراسلام غیرجمهوریت ودیموکراسی است؛ درنظام اسلام حاکم شکل قراردادی نیست بلکه حاکم یاخلیفه تازمان که حکم الله سبحانه وتعالی را تطبیق می کند صلاحیت عزلش را کسی ندارد. خلیفه شخصی  است که پاسدارمنافع امت وتطبیق کننده حکم الله سبحانه وتعالی درزمین است. روزی که دولت خلافت ازکره زمین برداشته شد، جغرافیای وسیع  به پارچه های خورد وکوچک منقسم گشت ومنابع اش به تاراج رفت که آخرین اشغال آن را مردم افغانستان توسط امریکا هرروز باکشتاروخونریزی وحشت وبمباردمان طیارات شان تحت سایه حکومت های خون آشام تحت عنوان انتخابی تجربه دارند.

سیدمصعب سلحشور

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

مردم نیز مشاهده کرده اند

ځمکه د استوګنې وړ سیارو له نوملړه وځي

نړۍ ته د بشر له راتګ راهیسي انسانانو د وسایلو او تکنالوژۍ له پلوه دومره …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *