با ورزش، ابرقدرت خواهیم شد

این کشور اگر چه از سابق پیشرفته بود، ولی در19 سال اخیرکارهای زیادی صورت گرفت و به کمک جامعه جهانی به جایی رسیدیم  که هیچ کمبودی در هیچ عرصه یی نداریم. وحالا کشورما ازهرلحاظ پیش رفت نموده وازهمۀ ممالک جهان پیشی گرفته است که تذکر همه موارد آن درین مقال نمی گنجد ولی بگونه مثال به چند مورد اشاره میکنم:

ما هستیم که بیشترین تعداد مهاجرین را داریم، ومهاجرین ما اند که درکشورهای دور ونزدیک، کارهای شاقه یی را انجام میدهند که مردم دیگر ازانجام چنین کارهایی عاجز اند. ازجانب دیگر مهاجران داخلی ما حتی درپایتخت کشور ازخیمه هایی استفاده میکنند که درهیچ جای دنیا وجود ندارد. نیروی دریایی  افغانستان نیز هرروز به تعداد شان درداخل دریای کابل افزوده میشود. وبا افتخار باید گفت، مواد مصرفی شان توسط پولیس تهیه میشود.

ازنظر رقم بیکاری نیز صاحب ریکارد جهانی هستیم و ما نظر به هرکشور دیگری بیشترین وقت فارغ را داریم. ازبسکه کارهای ما تنظیم شده وضرورت به کار زیاد باقی نمانده است، ادارات ما درمرکز درهفته دوروز رخصت اند و خیال مان ازتشویشهای کاری راحت است.

دزدی وکیسه بری های سازمان یافته درشهرهای بزرگ ما با پیشرفته ترین شکل آن صورت میگیرد و همه روزه روبه افزایش است. هموطنان ما ازروشهایی درین مسلک کار میگیرند که هوش ازسر انسان می پرد.

گرد وغباری که درپایتخت کشور ما به هوا بلند است درهیچ کشوری نیست، آبهای آشامیدنی کابل ما با فاضلاب تشناب ها مخلوط است که درهیچ جای دنیا چنین امری به مشاهده نمیرسد. درقرن 21 هم مردم ما حتی در پایتخت ازخانه های با استندرد بالا استفاده میکنند، ما افغانها هستیم که درخانه هایی زندگی میکنیم که دیگران اصلا جرأت نشستن درآن را ندارند.

مسئولین ادارات ما، پولهایی را که ممالک بیگانه برای ساختن سرکهای مان امداد میکنند، به جیب میزنند وسرکها را به حال خود وامیگذارند. وآنها را گپ میدهند و نمیدانند!

در افغانستان منابع آبی زیادی وجود دارد، ولی ازبرق های وارداتی استفاده  میکنیم. ما سهولت را درین دیده ایم و مسئولین ما مفاد خود را درهمین یافته اند. آخر چرا جلو آبهای خود را مسدود سازیم ودرمسیرشان با ساختن بندها، مزاحمت خلق کنیم؟

ازنظر فساد دررتبۀ اول قرارداریم واین گزارشهایی که میگویند افغانستان در سال فلان سال در رتبۀ دوم قرار گرفته است، این یک افترا ودروغ محض بوده ما به شدت آنرا رد میکنیم. ومسئولین ادارات ما مصمم برآنند که اول بودن این کشور را حفظ کنند.

ما یگانه کشوری هستیم که جنگلات خودرا با موفقیت قطع کرده ایم و جزبرخی ساحات اندک، جنگل ومحیط سبزی را باقی نگذاشته ایم که درین کار کشور های دیگر از ما بسیار عقب می‏باشند.

تولیدات فلم های هندی وترکی بیشترین بازار را درکشور ما دارد، که درین عرصه هیچ کشوری با مردم ما توان رقابت نخواهد داشت.

فساد اخلاقی سیر صعود ی خود را می‏پیماید و درهیچ کشوری این گونه پیشرفت سریع دیده نشده است، که درین مدت کم چه کارهایی نبود که درین عرصه صورت نگرفته باشد.

افتخار بزرگ دیگر اینکه ستاره های موسیقی ما در حال افزایش اند وتلویزیون های مشهور ما با استفاده از همه امکانات دست داشته، برای این مردم هنرمند! تربیه میکنند. ازنظر خنده سالار نیز تولیدات ما خیلی خوب است ومردم ما باید ازخاطر  داشتن این همه ثروت های ارزشمند بخود ببالند.

ما به تحقیقات علمی و پیشرفتهای فرهنگی ازقبیل طبابت، ساینس، انجنیری، معادن، فضانوردی، هندسه، فزیک وزبان وادبیات، تحقیقات نظامی، مانند بخش های تخنیک ومهارتهای حربی ودفاعی، علوم مدیرت واقتصاد ومعارف شرعی مانند فقه واجتهاد، سیرت النبی، ثقافت اسلامی، زبان عربی وغیره نیازی نداریم.

ضرورت اساسی ما فقط ورزش است که ما باید چنانچه درعرصه های موسیقی و رقص پیشرفت کرده ایم، درین عرصه نیز پیش قدم باشیم، همین رشته است که ما را درسطح جهان قدرتمند میسازد واستحکام میبخشد.

تیم های ورزشی دختران، نیز پیشرفت خوبی کرده اند، وبا پایمال کردن سریع ارزشهای قبلی خود، حالا درمیدان های ورزشی حاضر میشوند و درمعرض دید تماشا گران و کامره های تلویزیونها این طرف وآنطرف میدوند وبه سفرهای خارجی میروند.

ما آنقدر مردم متمدن و بیدار هستیم که با شنیدن خبر شکست یک تیم خود خود در برابر تیم کشور دیگر، تلویزیون های خود را میشکنیم و با برنده شدن جوانان مان هزارها مرمی را فیر میکنیم و عده ای را می‏کشیم ویا زخمی میکنیم.  وشبکه های تلویزیونی نیز چنین خبرهای افتخار آمیز را با افتخار به نشر می رسانند.

ماباید به ورزش وموسیقی ومسخره بازی توجه کنیم چون همین ها اند که سیاست ما را درجهان گسترش میدهند و برای ما عزت می آورند.

البته کشورهای صنعتی، اشتباه کرده اند که در عرصه های فکری،علمی، سیاسی، اقتصادی ونظامی سرمایه گذاری کردند، راه کوتاه را ما دریافته ایم که ورزش خود را تقویت وبرای موسیقی سرمایه گذاری میکنیم.

این برای ما افتخار است که متعلمین مکاتب و نوجوانان ما، زندگی قهرمانان ورزش اروپایی وامریکایی را بهتر از خود آنان وبا تمام جزئیاتش مطالعه کرده اند ودرحافظه خود ثبت دارند موضوعی که متعلمین اروپایی وامریکایی ازآن غافل اند. اینکه وی چه می‏خورد و به کدارم غذا علاقه دارد و چه نوع لباسی را خوش دارد و چند فرزند دارد وچه زمانی به ورزش فوتبال، کرکت ویا تکواندو روی آورد وعامل اش چه بود.

البته کشور ما به مسیر درستی روان است، اینکه جوانان ما ساعت ها، پای تلویزیون های خود می نشینند و برای پیروزی تیم های ورزشی کشور دعا می‏کنند و آنقدر احساسات شان تحریک میشود که برای شکست ویا پیروزی تیم کشور اشک میریزند.

تنها ما هستیم که راه پیشرفت وترقی را دریافته ایم. پروا نمیکند که معادن ما درزیر خاک پوشیده مانده اند، اینکه سرکهای ما خامه اند، بودجه انکشافی ما صد فیصد وبودجه عادی ما پنجاه فیصد از طریق گدایی تامین میشود، فقط کافیست که بیرق ملی ما ازطریق تیم های ورزشی مان در ممالک دیگر به اهتزاز درآید.

کشوری هستیم که مانند ما درسطح جهان یافت نمیشود، پس بجاست که روی اساسی ترین بخش که ورزش  وموسیقی است، سرمایه گذاری کنیم.

بهرصورت اگرچه این گونه راه پیشرفت را برای ما کشورهای دوست و قدرت های بزرگ، مهم دانسته اند. البته بعد ازین که راه های مختلف پیشرفت را تجربه کرده اند، برای ما ورزش وموسیقی را به عنوان کوتاه ترین راه پیشرفت عرضه داشته اند وما نیز پذیرفته ایم. بازهم جای افتخار است که با چنین قدرتهایی دوست شده ایم.

پس شرم تان نیاید وبخود توهین ندانید آنگاه که رادیوی آزادی، تلویزیون ورادیوی آشنا وبی بی سی با آب وتاب زیاد اخبار ورزشی را نشر میکنند و با رغبت تمام میگویند که فلان کرکت باز افغان درعرصه بیتنگ وفلانی در بخش بالینگ خیلی خوب بازی کرد. ویا هم درمسابقات فوتبال، فلان جوان ما توپ را با پشت پای خود زد و فلانی با پیش پای خود زد و درلحظه چندم ودردقیقه اینقدر، چینن کاری صورت گرفت. واگر آن یکی محکم تر شوت میکرد، میتوانست قهرمانی را ازآن خود کند وبه کشور خود افتخار بزرگی را کسب کند. پس می‏سزد که جوانان ما همه توان وانرژی خود را درهمین بخش تمرکز دهند وهم‏چو افتخارات را به کشور قوی وقدرتمند خود، به ارمغان بیاورند.

برای ملتی مانند افغانستان، وزعمای مستقل اش، همین است افتخار، همین است ترقی وهمین است سعادت!

لذا خوانند ه عزیز! خودت بگو راهی که میرویم به کعبه است یا ترکستان…؟

عبدالرحمن فهیم

Print Friendly, PDF & Email

مردم نیز مشاهده کرده اند

دار الامان او باګرام؛ يو بام او دوې هواوې

د امريکا ولسمشر د نومبر په ۲۸ مه په ناڅاپي سفر په افغانستان کې د …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *