رساله ها

دپانګوال نظام روغتیایي فساد ته ځانګړي ګڼه

دا خبره بايد ښه درک کړو چې د ټولو انسانانو د ژوندانه د ډول او تغذيې د طرز بدلون د اوسني نړيوال نظم له ايډيولوژيک تغير پرته ناشونی دی؛ مګر بيا مو هم د خپل شرعي تکليف د اداينې په پار د پانګوال نظام د ستر فساد د بربنډولو لپاره د دې ډول نسخو …

مشاهده

ویژه ی فساد صحی نظام سرمایه داری

محتوای این رساله به هیج عنوان مخاطبان خود را وادار به عملکرد مطلق فقهی و یا هم نگرش «حلال و حرام» به موضوع ننموده و هیچ مسلمانی را به پیشبرد «زندگی کفری» و یا «طرز تغذیه حرام» متهم نمی کند؛ بل آنچه در این رساله گردآوری شده در کل مدعی …

مشاهده