//----------------------------------------------------------------------- fb instant afticles

youtube2

["error","An access token is required to request this resource."]
باهمسرتان حرف بزنید.
#بدون_اسلام_به_کجا_می_ریم؟!
#هدف_گمگشته
یکی از اعضای ارشد حزب اسلام ستیز هالند بود که سرسختانه علیه اسلام مبارزه می کرد و سرانجام به اسلام روی آورد.
محتاط باشید!!! دشمن دارید که دیده نمی توانید.
#بدون_اسلام_به_کجا_می‌رویم؟!
#از_آن_روزی_می‌ترسم!
#یکی_از_قضات_می‌گوید!
#تدبر_کنید!
#بدون_اسلام_به_کجا_می‌رویم؟!
#هدف_گمگشته
#_کدام_یک_از_نعمت_های_خدا_را_تکذیب_میکنید_!
#آیا_این_شخص_تروریست_نیست؟!
#یک_صبح_یا_یک_شب_در_راه_الله_بودن!
#تدبر_کنید!